Praktische informatie over de opleiding Geestelijke Heelkunde Therapeut

Duur van de opleiding
2 jaar (30 lessen)
1 jaar (3e jaar – 12 lessen + 3 examen dagen en oefenexamen dagen)

Locatie
Flow Plaza Haarlem
Zaanenstraat 18, 2022 CP Haarlem

Kosten
2-jaar: € 3.250,- excl. 21% BTW (€682,50) = € 3.932,50
Termijnbetaling is mogelijk in 2 termijnen: € 3.250,- excl. BTW (€682,50) = € 3.932,50 + € 75,- = 2 x € 2.003,75

1-jaar: € 1.675,- excl. 21% BTW (352,75) = € 2.026,75

Bij inschrijving betaal je eenmalig € 75,- inschrijfkosten.

Certificering
Cursisten die de leerstof na een praktijk- en theorietoetsing kunnen hanteren, toepassen en blijk geven van integratie, ontvangen een certificaat. Om voor certificering in aanmerking te komen mag er niet meer dan 2 lessen per jaar gemist worden. Gecertificeerde therapeuten mogen de naam Geestelijke Heelkunde therapeut voeren met gebruik van het beeldmerk.

Annulering
Inschrijving kan tot 2 maanden voor de geplande aanvangsdatum schriftelijk worden geannuleerd waarbij het reeds betaalde bedrag wordt geretourneerd. Tot een maand voor aanvang kan 50% van het cursusgeld worden geretourneerd. Tot 14 dagen vooraf 25% restitutie van het cursusgeld. Daarna vindt geen restitutie plaats. Het is wel mogelijk om dan een andere cursist deel te laten nemen, die aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoet naar inzicht en beoordeling van de docenten, op de vrijgekomen plaats. Ook bij tussentijds afbreken van de cursus betaalt u het gehele bedrag.

Inschrijven
Inschrijven kan door het inschrijfformulier te downloaden, in te vullen en te mailen naar info@petridelacroix.nl of op te sturen naar:
Petri de la Croix Healing
Jan Haringstraat 40
2023KD  Haarlem

Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Petri de la Croix Healing, gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen, trainingen, opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden ook alle gezamenlijk aan te duiden als “cursussen”, zowel vanuit haar hoofdvestiging in Doorn als haar nevenvestigingen elders.

2. Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor verschillende cursussen van toepassing zijnde bijzondere bepalingen welke op de daarvoor bestemde aanmeldingsformulieren zijn vermeld of anderszins als toepasselijk aan de deelnemers van die cursussen, verder in deze algemene voorwaarden te noemen de “cursist”, door Petri de la Croix Healing zijn kenbaar gemaakt.

3. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Petri de la Croix Healing en de cursist, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door de directie van Petri de la Croix Healing schriftelijk aan de cursist zijn bevestigd.

4. Aanbiedingen van Petri de la Croix Healing, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma- en roosteraanpassingen. Het doorgang vinden van aangekondigde cursussen is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende cursisten hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van Petri de la Croix Healing. Uiterlijk een week voor de geplande aanvangsdatum van de cursus ontvangt de cursist bericht van Petri de la Croix Healing over het al dan niet doorgang vinden van die cursus.

5. Aanmeldingen voor door Petri de la Croix Healing aangeboden cursussen dienen uiterlijk twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die cursussen in bezit van Petri de la Croix Healing te zijn. Inschrijving kan tot twee maanden voor de geplande aanvangsdatum schriftelijk worden geannuleerd waarbij het reeds betaalde bedrag wordt geretourneerd met uitzondering van het inschrijfgeld à € 75, -. Tot een maand voor aanvang kan 50% van het cursusgeld worden geretourneerd. Tot 14 dagen vooraf 25% restitutie van het cursusgeld. Daarna is geen restitutie mogelijk. Het is wel mogelijk om dan een andere cursist deel te laten nemen, die aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoet naar inzicht en beoordeling van de docenten, op de vrijgekomen plaats. Ook bij tussentijds afbreken van de cursus, betaalt de cursist het gehele bedrag.

6. Wanneer de cursist de cursus af wil breken nadat de cursus inmiddels zal zijn aangevangen, dan is de cursist het volledige cursusgeld aan Petri de la Croix Healing verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn en komen niet in aanmerking voor termijnbetaling als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden.

7. De door Petri de la Croix Healing aangeboden cursussen hebben in belangrijke mate te maken met persoonlijke ontwikkeling- en ontplooiingsprocessen. Toelating tot cursussen geschiedt in volgorde van aanmelding, maar de docenten zijn binnen het kader van de afwegingen die zij hebben te maken met het oog op de belangen van zowel individuele cursisten als cursusgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) tot groepen toe te laten.

8. De cursist dient de verschuldigde cursusgelden steeds op tijd aan Petri de la Croix Healing te voldoen overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden cursussen op het aanmeldingsformulier voor die cursussen bepaalde.

9. Indien de cursist gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde cursusgelden in termijnen, dan dienen die termijnen steeds op tijd aan Petri de la Croix Healing te worden voldaan. Indien de cursist in gebreke blijft met tijdige betaling van (een van) zodanige termijnen, dan is de cursist in gebreke en zal het restant van het verschuldigde cursusgeld ineens opeisbaar worden, zonder dat een aanmaning vereist zal zijn.

10. Indien de cursist niet tijdig betaalt zal hij/zij geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan Petri de la Croix Healing over de verschuldigde bedragen een rente ad 1%per maand of gedeelte daarvan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening.

11. Indien Petri de la Croix Healing door de wanbetaling van de cursist genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van de cursist en door Petri de la Croix Healing op deze kunnen worden verhaald.

12. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Petri de la Croix Healing is het Nederlandse recht van toepassing.

13. Deze voorwaarden staan afgedrukt op de achterzijde van voor de door Petri de la Croix Healing aangeboden cursussen bestemde aanmeldingsformulieren, maar ook wordt op eerste verzoek aan belanghebbenden kosteloos een exemplaar verstrekt.

14. Voor enige schade ontstaan tijdens of na de cursussen en alles wat hieruit voort kan vloeien, zijn Petri de la Croix Healing en de docenten niet aansprakelijk. Adviezen en werkmethodes garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze

15. Petri de la Croix Healing mag te allen tijde de lesdag wijzigen en/of cursusgroepen laten samenvloeien (bijvoorbeeld wanneer een cursusgroep te klein is geworden).

Download de Algemene Voorwaarden >>

Betalingsvoorwaarden

Inschrijvingen
Inschrijving geschiedt d.m.v. het insturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier en gezondheidsverklaring. Inschrijvers krijgen een bericht van aanmelding en een factuur toegestuurd. Elke deelnemer krijgt minstens twee weken voor aanvang van de opleiding een bericht van plaatsing toegestuurd. Hierbij geldt dat de volgorde van betaling bepalend is voor je definitieve plaatsing met inachtneming van artikel 7 van de Algemene voorwaarden. We raden je daarom aan zo spoedig mogelijk in te schrijven om teleurstelling te voorkomen.

Betaling
U betaalt de opleidingskosten van uw keuze, zoals vermeld op het inschrijfformulier wat u heeft ondertekent binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur. Betaling in 2 termijnen kost extra € 75,- administratiekosten.
Bepalend voor plaatsing is de volgorde van binnengekomen betalingen, met inachtneming van artikel 7 van de Algemene voorwaarden.

Annulering
Inschrijving kan tot twee maanden voor de geplande aanvangsdatum schriftelijk worden geannuleerd waarbij het reeds betaalde bedrag wordt geretourneerd Tot een maand voor aanvang kan 50% van het cursusgeld worden geretourneerd. Tot 14 dagen vooraf 25% restitutie van het cursusgeld. Daarna vindt geen restitutie plaats. Het is wel mogelijk om dan een andere cursist deel te laten nemen, die aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoet naar inzicht en beoordeling van de docenten, op de vrijgekomen plaats. Ook bij tussentijds afbreken van de cursus/workshop, betaalt u het gehele bedrag.

Certificering
Cursisten die de leerstof na een praktijk- en theorietoetsing kunnen hanteren, toepassen en blijk geven van integratie, ontvangen het certificaat. Om voor certificering in aanmerking te komen mag er niet meer dan 2 lessen per jaar gemist worden. Gecertificeerde therapeuten mogen de naam Energetische Heelkunde therapeut voeren met gebruik van het beeldmerk.

Onderbreking van de opleiding
Bij noodgedwongen onderbreking van de opleiding kan, in overleg met de docent(en), een oplossing gezocht worden.

Aansprakelijkheid
Voor enige schade ontstaan tijdens of na de cursussen en alles wat hieruit voort kan vloeien, is Petri de la Croix Healing niet aansprakelijk. Adviezen en werkmethodes garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze.

Download de Betalingsvoorwaarden >>